Obiteljska tradicija od 1933. godine

ZLATARIJE DVORNIK

Dijamanti | Oblik i stilovi brušenja

   Stilovi brušenja kod dijamanata limitiraju se na tri osnovne vrste: briljantno brušenje, stepenasto brušenje i miješano brušenje prve dvije vrste. Sve tri spadaju u grupu fasetirano brušenog dragog kamenja.

Stepenasto brušenje

   Stepenasto brušenje se sastoji od faseta kvadratnog oblika, smještenih paralelno na obrub kamena (girdle). Ako je takvo stepenasto brušenje upotrijebljeno na kamenu kvadratnog oblika sa odrezanim rubovima, naziva se smaragdno brušenje (emerald cut); a jedan od razloga tog naziva je što se smaragdi često bruse na taj način. Takvo brušenje bolje štiti rubove kamena, te osigurava mjesto gdje se dragi kamen može učvrstiti sa krapama. Smaragdno brušenje je zapravo stepenasto brušenje osmerokutnog kamena koji tako automatski ima više faseta nego baget. Smaragdno se brusi uglavnom kvadratno i pravokutno drago kamenje, ali moguće je tako brusiti i kamenje trokutastog oblika.

Briljantno brušenje

   Briljantno brušenje ima fasete u obliku trokuta ili romba koje su raspoređene po površini kamena. Postoje još 4 modifikacije briljantnog brušenja, a to su: obično ili osmerokutno brušenje (single or eight cut), brušenje u obliku ruže (rose cut), staro brušenje (old mine cut) i staro europsko brušenje (old European cut). Trgovina dijamantima sada se uglavnom bazira na dva standardna načina brušenja: manje na običnom osmerokutnom brušenju koje ima 17 ili 18 faseta i upotrebljava se na jako sitnim dijamantima, te na punom briljantnom brušenju (brilliant full cut) dijamanata sa 58 faseta. Tako brušeni dijamanti sa 58 faseta tradicionalno se nazivaju briljantima.

   Miješano brušenje sastoji se od stepenastog i briljantnog brušenja u jednom kamenu. Na primjer, gornji dio kamena može biti stepenasto, a donji dio briljantno brušen. Takva vrsta brušenja više se upotrebljava na obojenom transparentnom kamenju nego na dijamantima.

   Ponekad se u trgovini dijamantima upotrebljavaju izrazi kao baget, radiant, princez i slično, što skraćeno opisuje neke oblike i stilove brušenja.